Regulamin platformy Shop on Click

1. Postanowienia ogólne
1. Shop on Click jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”. Adres siedziby to ul. abp. Z. S. Felińskiego 22/39, 31-236 Kraków. Dane stowarzyszenia: KRS 0000355768, NIP 7781472989, REGON 301437729.
Prawa autorskie do serwisu Shop on Click należą w pełni do stowarzyszenia.
Ten regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez stowarzyszenie za pośrednictwem platformy Shop on Click na rzecz jej użytkowników oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.
Każdy użytkownik platformy zobowiązany jest do przestrzegania tego regulaminu od chwili korzystania z usług platformy.
2. Definicje
Cennik – oferta poszczególnych usług Shop on Click dostępna jest na stronie shopon.click/cennik.
Shop on Click (a także: serwis, platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem shopon.click należący do stowarzyszenia umożliwiający tworzenie stron przez użytkowników.
Konto – utrzymywany przez stowarzyszenie dla użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Shop on Click.
Sprzedawcy – użytkownicy publikujący na stronie swojego e-sklepu ofertę sprzedaży produktów lub usług.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – procedura zakładania konta.
Stowarzyszenie (a także: my, nasze) – Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, ul. abp. Z. S. Felińskiego 33/5, 31-236 Kraków, mail: my@shopon.click.
Strona – strona utworzona przez użytkownika o charakterze e-CV, portfolio, voice-CV, wizytówki lub e-sklepu, na publicznym adresie w ramach bezpłatnej subdomeny shopon.click, nojobnofun.eu lub nojobnofun.com albo publicznej własnej domeny.
System – oprogramowanie oferowane przez stowarzyszenie i udostępniane w ramach Shop on Click wspierające procesy tworzenia stron.
Usługa – usługa świadczona w ramach serwisu.
Użytkownicy – osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki regulaminu i dokonały jego akceptacji. Grupy użytkowników:

  • Osoby tworzące swoje strony w ramach serwisu.
  • Sprzedawcy, czyli osoby, które utworzyły swoją stronę e-sklepu w ramach serwisu.
  • Kupujący – osoby kupujące produkty lub usługi w e-sklepie utworzonym przez sprzedawcę, kupującym może być zarówno użytkownik (posiadające swoje konto w serwisie), jak i użytkownik niezalogowany (nie posiadający takiego konta). Sprzedawca sam decyduje, czy kupujący musi posiadać swoje konto w jego e-sklepie.

3. Zakres usług
Stowarzyszenie po akceptacji regulaminu przez użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w cenniku.
Korzystając z serwisu użytkownik zawiera ze stowarzyszeniem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Użytkownik dokonujący zakupu produktów lub usług w e-sklepie zawiera umowę zakupu z danym sprzedawcą.
Stowarzyszenie w ramach Shop on Click oferuje użytkownikom tworzenie indywidualnych stron o charakterze e-CV, portfolio, voice-CV, wizytówki i e-sklepu przy wykorzystaniu dostępnych szablonów stron. Każdy szablon posiada swoją specyficzną funkcjonalność obejmującą różny zakres usług szczegółowych.
Stowarzyszenie w ramach Shop on Click oferuje użytkownikom zakup produktów lub usług na stronach e-sklepu poszczególnych sprzedawców. Podczas realizacji zamówienia użytkownika przez sprzedawcę, do obu grup użytkowników będą wysyłane odpowiednie systemowe powiadomienia mailowe, na wskazane przez nich adresy e-mail.
Strona o charakterze e-sklepu posiada pełną funkcjonalność standardowego sklepu internetowego umożliwiającą tworzenie produktów w e-sklepie, dodawaniem ich do koszyka, składanie zamówienia przez specjalny formularz, wybór formy płatności.
Zgodnie z polityką prywatności administratorem danych osobowych użytkowników kupujących produkty lub usługi w e-sklepie jest sprzedawca. Te dane są przez sprzedawcę powierzone do przetwarzania stowarzyszeniu na zasadzie określonej w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim zakresie stowarzyszenie działa wyłącznie na zlecenie sprzedawcy w celu wykonania zawartej z nim umowy, czyli świadczenia usług określonych w regulaminie.
2. Zasady korzystania z platformy przez kupujących produkty lub usługi w e-sklepie sprzedawcy
2.1. Postanowienia ogólne
Warunkiem skorzystania z serwisu przez kupujących jest zaakceptowanie tego regulaminu.
2.2. Zawarcie umowy
1. Poprzez dokonanie zakupu w e-sklepie przez kupującego powstaje umowa wyłącznie pomiędzy sprzedawcą i kupującym.
2. Stowarzyszenie oświadcza, że nie jest sprzedawcą żadnych produktów czy usług opublikowanych na stronach e-sklepów, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w treści produktu w e-sklepie. Stowarzyszenie udostępnia jedynie platformę sprzedawcom do tworzenia e-sklepu.
3. Kupujący poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu (np. „kup i zapłać”) zawiera ze sprzedawcą umowę w zakresie określonym przez treść produktu czy usługi, której zakup/sprzedaż dotyczy. W celu dokonania zakupu konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem gwiazdki oraz zaakceptowanie regulaminu.
4. Kupującym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedawcą zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) stanowiącą o warunkach, kiedy prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość przysługuje lub nie przysługuje konsumentowi (kupującemu). Zgodnie z art. 38 ustawy wspomnianej ustawy kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umów m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
2.3. Formy płatności
1. Standardowe formy płatności w e-sklepie mogą być następujące:
Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek sprzedawcy. Kupujący otrzymuje dane do przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy.
PayPal – kupujący wpłaca kwotę na konto PayPal sprzedawcy za pomocą swojego konta PayPal lub karty płatniczej.
O dostępnych formach płatności decyduje sprzedawca dokonując na stronie swojego e-sklepu odpowiednich konfiguracji.
2. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
Jeśli kupujący wybrał przelew zwykły jako formę płatności, to warto podać w tytule przelewu m. in. numer zamówienia.
3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych (m. in. PayPal), w tym za podanie przez kupującego numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
4. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.
2.4. Odpowiedzialność
1. Całkowita odpowiedzialność dotycząca realizacji umowy zawartej między sprzedawcą i kupującym leży wyłącznie po stronie danego sprzedawcy.
2. Informacje na temat danego produktu czy usługi w e-sklepie, liczby dostępnych przedmiotów w sprzedaży, ceny netto i brutto produktów oraz formy płatności są określane przez sprzedawcę. Stowarzyszenie nie ma wpływu na jakość i prawdziwość tych informacji.
3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące sprzedawcę kupujący może uzyskać na stronie e-sklepu. Jeśli tych danych brakuje, to kupujący przed zawarciem umowy ze sprzedawcą powinien skontaktować się z danym sprzedawcą z żądaniem podania brakujących danych.
4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania sprzedawcy w stosunku do kupujących.
3. Postanowienia dotyczące użytkowników platformy
3.1. Sprawy ogólne
1. Użytkownikami mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującym prawem.
Użytkownik w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska.
Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w serwisie, może dokonać osoba, która jest do tego upoważniona przez ten podmiot.
Zawarcie umowy między użytkownikiem a stowarzyszeniem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis Shop on Click, na warunkach określonych w regulaminie, następuje w wyniku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji regulaminu platformy, polityki prywatności i kliknięcia przycisku „zarejestruj się”.
W wyniku prawidłowej rejestracji w serwisie tworzone jest dla użytkownika konto przypisane do jego loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w wyniku logowania podając we formularzu logowania w serwisie Shop on Click swój login i hasło.
2. Użytkownik rejestrując się na shopon.click podczas rejestracji tworzy jednocześnie swoją pierwszą stronę. Dlatego podczas rejestracji trzeba wskazać adres bezpłatnej subdomeny w ramach publicznej domeny shopon.click, nojobnofun.eu lub nojobnofun.com.
3. Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku chęci późniejszej ich zmiany użytkownik może zaktualizować je korzystając z odpowiednich formularzy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
4. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, ale nie może ich wykorzystywać do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego regulaminu. Każde konto musi posiadać unikalny adres e-mail będący jednocześnie loginem.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom upoważnionym przez danego użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta użytkowników są niezbywalne.
5. Stowarzyszenie pobiera opłaty za niektóre usługi Shop on Click. Szczegóły dostępne są w cenniku. Stowarzyszenie przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując ten regulamin wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z faktu skorzystania z określonych usług serwisu opisanych zarówno w cenniku, jak i w regulaminie.
6. Stowarzyszenie będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu bez zbędnych przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym regulaminem.
7. Stowarzyszenie nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami, pomiędzy sprzedawcami i kupującymi. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu.
8. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość użytkownika. Każdy użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego użytkownika.
9. Każdy użytkownik jest zobowiązany:
– Do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji na wydarzenia i korzystania z serwisu oraz w komunikacji z innymi użytkownikami.
– Do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane, umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówionej informacji handlowej do użytkowników.
Strony, gdzie dojdzie do naruszenia tych zasad będą niezwłocznie usuwane ze serwisu, po ujawnieniu naruszenia regulaminu lub powzięcia informacji przez stowarzyszenie o naruszaniu regulaminu, bez uprzedniego poinformowania użytkownika o zamiarze usunięcia tych stron.
10. Użytkownik nie jest uprawniony do:
– Wykorzystywania mechanizmów i oprogramowania serwisu w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu.
– Blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie.
– Wykonywania działań, które mogą wpływać na funkcjonowanie serwisu.
– Wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność stowarzyszenia w celach innych niż korzystanie z platformy.
– Wykorzystywania jakichkolwiek treści innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
11. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez stowarzyszenie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika, stowarzyszenie może poinformować o tym użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Stowarzyszenie nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
12. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w serwisie oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3.2. Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia poprzez usunięcie swojego konta. Aby usunąć konto należy wysłać wiadomość na adres my@shopon.click z odpowiednią dyspozycją z adresu e-mail przypisanego do tego konta. Konto zostanie usunięte maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Stowarzyszenie ma prawo do zablokowania konta użytkownika lub wypowiedzenia umowy użytkownikowi (czyli usunięcia jego konta) na zasadach określonych w postanowieniach końcowych.
3.3. Warunki techniczne
Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Stowarzyszenie zaleca użytkownikowi korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.
3.4. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie jako administratora danych użytkowników będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy rejestracji.
2. Dane osobowe przetwarzane są również przez sprzedawców w zakresie danych podanych przy zakupie jego produktów lub usług w e-sklepie. Dane osobowe podane sprzedawcy są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez sprzedawcę powierzone do przetwarzania stowarzyszeniu na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „Rozporządzeniem RODO”) W takim zakresie stowarzyszenie działa wyłącznie na zlecenie sprzedawcy w celu wykonania zawartej z nim umowy. Administratorem danych kupujących w e-sklepie jest sprzedawca.
3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stowarzyszenie umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopii zgromadzonych przez stowarzyszenie danych na swój temat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.
4. Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych przez sprzedawcę.
5. Stowarzyszenie wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.
6. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od stowarzyszenia w związku z korzystaniem ze serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od stowarzyszenia informacje użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych ze sprzedażą produktów lub usług w e-sklepie, chyba że otrzyma od użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.
7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od stowarzyszenia poprzez wysyłanie na adres e-mail użytkownika newslettera. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w stopce ostatniego newslettera, jaki otrzymał użytkownik.
8. Stowarzyszenie ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w serwisie. Dane zebrane od użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne, są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji użytkowników i dostosowywania oferty stowarzyszenia do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez stowarzyszenie ankietach jest zawsze dobrowolne.
3.5. Ciasteczka
1. Serwis korzysta z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników serwisu. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.
2. W serwisie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.
3.6. Odpowiedzialność
1. Stowarzyszenie podejmuje starania, aby zapewnić użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu przez 24 godziny na dobę, wszystkie dni w roku.
2. Stowarzyszenie zastrzega możliwość stosowania nieprzewidzianych przerw technicznych w działaniu serwisu.
3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z serwisu przez użytkownika.
4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania serwisu z powodu siły wyższej, winy użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez stowarzyszenie.
5. Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez użytkownika danych nieprawdziwych.
3.7. Postanowienia różne
1. Użytkownik upoważnia stowarzyszenie do umieszczenia w serwisie adresu strony w serwisie, nazwy lub znaku towarowego użytkownika w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez użytkownika z serwisu. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z serwisu przez użytkownika w serwisie, w materiałach PR, w komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
4. Postanowienia dotyczące sprzedawców
4.1. Sprawy ogólne
1. Rejestracja przez sprzedawców w serwisie oznacza akceptację regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy stowarzyszeniem i sprzedawcą na zasadach określonych w regulaminie.
2. W zakresie sprzedaży produktów i usług jedynie kupujący i sprzedawca zawierają umowę. Stowarzyszenie nie jest stroną umów sprzedaży.
Stowarzyszenie w zakresie swojej działalności wyłącznie udostępnienia system, bez pośredniczenia przy sprzedaży, aby umożliwić zawarcie umowy między kupującym i sprzedawcą.
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procesu kupna i sprzedaży między kupującym i sprzedawcą.
4.2. Opłaty
Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie od sprzedawcy na zasadach określonych w cenniku. Podane tam kwoty są cenami brutto, VAT zwolniony.
4.3. Przyjmowanie płatności za bilety
1. Sprzedawca może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności od kupujących:
Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek sprzedawcy. Kupujący otrzymuje dane do przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy.
PayPal – uczestnik wpłaca kwotę na konto PayPal sprzedawcy za pomocą swojego konta PayPal lub karty płatniczej.
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne dane do przelewu oraz niewłaściwe skonfigurowanie płatności PayPal podane przez sprzedawcę w ustawieniach e-sklepu.
4.4. Zapobieganie oszustwom
1. Stowarzyszenie ma prawo dezaktywowania e-sklep, konto sprzedawcy oraz wstrzymania sprzedaży produktów lub usług, w przypadku, kiedy czynności związane ze sprzedażą naruszają postanowienia regulaminu, naruszają obowiązujące prawo, negatywnie wpływają na dobre imię stowarzyszenia lub serwisu.
2. Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, stowarzyszenie ma prawo do wstrzymania sprzedaży, dezaktywowania e-sklepu i konta sprzedawcy po uprzednim poinformowaniu sprzedawcy o takim zamiarze i wskazaniu 7-dniowego terminu na wyjaśnienie okoliczności.
4.5. Obowiązki sprzedawcy
1. Sprzedawca ma obowiązek poinformować stowarzyszenie niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu platformy.
2. Sprzedawca ma obowiązek wykorzystywanie serwisu zgodnie z prawem i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
3. Sprzedawca pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do stowarzyszenia oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez sprzedawcę z serwisu. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Sprzedawca zobowiązuje się współdziałać i dostarczać stowarzyszeniu wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie stowarzyszenia.
4.6. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników, którzy dokonali zakupów w jego e-sklepie.
2. Sprzedawca powierza stowarzyszeniu dane osobowe użytkowników do przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem serwisu (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres) w następującym zakresie:
– zbieranie danych,
– bezpieczne utrwalanie danych,
– przechowywanie danych,
– przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy stowarzyszeniem i sprzedawcą,
– dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane sprzedawcy, o których sprzedawca poinformował dalej stowarzyszenie,
– usuwanie danych na żądanie sprzedawcy w zakresie, w jakim dane te są administrowane przez sprzedawcę, z zastrzeżeniem braku obowiązku usuwania danych osobowych, które w takim samym zakresie administrowane są jednocześnie przez stowarzyszenie.
4.7. Postanowienia różne
Sprzedawca upoważnia stowarzyszenie do umieszczenia w serwisie adresu strony w serwisie, nazwy lub znaku towarowego sprzedawcy w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez sprzedawcę z serwisu. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z serwisu przez sprzedawcę w serwisie, w materiałach PR, w komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Zmiany regulaminu
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w regulaminie na stronie shopon.click/regulamin-platformy-no-job-no-fun. O istotnych zmianach w regulaminie i systemie platformy Stowarzyszenie może wysłać do użytkowników wiadomości mailowe.
Jeśli użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem (usunięcie swojego konta).
5.2. Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia poprzez usunięcie swojego konta. Aby usunąć konto należy wysłać wiadomość na adres my@shopon.click z odpowiednią dyspozycją z adresu e-mail przypisanego do tego konta. Konto zostanie usunięte maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. W przypadku sprzedawców usunięcie konta nie jest możliwe w czasie prowadzenia sprzedaży produktów czy usług w jego sklepie.
3. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych użytkownika przez sprzedawców w celach marketingowych (jeśli takie zgody zostały im udzielone) ani przez stowarzyszenie w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail (jeśli takie zgody zostały nam udzielone).
4. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez stowarzyszenie, nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec stowarzyszenia umowa może zostać rozwiązana przez stowarzyszenie za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia (7 dni kalendarzowych).
5. Stowarzyszenie ma prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu.
5.3. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez stowarzyszenie.
2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres my@shopon.click. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką użytkownik występuje w serwisie (login lub adres e-mail przypisany do konta), imię i nazwisko składającego reklamację, numer telefonu kontaktowego do tej osoby oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji stowarzyszenie zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy reklamację lub na inny adres e-mail wskazany w treści reklamacji.