Regulamin platformy Shop on Click

1. Postanowienia ogólne

1. Shop on Click jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”. Organizacja społeczna nieprowadząca działalności gospodarczej, lecz działalność odpłatną statutową na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Adres siedziby to ul. abp. Z. S. Felińskiego 22/39, 31-236 Kraków. KRS 0000355768, NIP 7781472989, REGON 301437729. Kontakt: my@shopon.click.

Prawa autorskie do serwisu Shop on Click należą w pełni do stowarzyszenia.

Ten regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez stowarzyszenie za pośrednictwem platformy Shop on Click na rzecz jej użytkowników oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.

Każdy użytkownik platformy zobowiązany jest do przestrzegania tego regulaminu od chwili korzystania z usług platformy.

2. Definicje

Cennik – oferta poszczególnych usług Shop on Click dostępna jest na stronie shopon.click/sklep

Shop on Click (a także: serwis, platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem shopon.click należący do stowarzyszenia oferujący usługi tworzenia sklepów internetowych.

Konto – utrzymywany przez stowarzyszenie dla użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Shop on Click.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – procedura zakładania konta.

Stowarzyszenie (a także: my, nasze) – Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”.

Strona – strona utworzona przez użytkownika o charakterze sklepu, na publicznym adresie w ramach bezpłatnej subdomeny shopon.click albo publicznej własnej domeny użytkownika.

System – oprogramowanie oferowane przez stowarzyszenie i udostępniane w ramach Shop on Click wspierające procesy tworzenia stron.

Usługa – usługa świadczona w ramach serwisu.

Użytkownicy – osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki regulaminu i dokonały jego akceptacji.

3. Zakres usług

Stowarzyszenie po akceptacji regulaminu przez użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w cenniku.

Korzystając z serwisu użytkownik zawiera ze stowarzyszeniem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik dokonujący zakupu produktów lub usług w sklepie zawiera umowę zakupu ze stowarzyszeniem.

Przetwarzamy dane użytkowników zgodnie z przyjęta polityką prywatności.

2. Postanowienia dotyczące użytkowników platformy

2.1. Sprawy ogólne

1. Użytkownikami mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującym prawem.

Użytkownik w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska.

Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w serwisie, może dokonać osoba, która jest do tego upoważniona przez ten podmiot.

Zawarcie umowy między użytkownikiem a stowarzyszeniem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis Shop on Click, na warunkach określonych w regulaminie, następuje w wyniku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji regulaminu platformy, polityki prywatności i kliknięcia przycisku „zarejestruj się”.

W wyniku prawidłowej rejestracji w serwisie tworzone jest dla użytkownika konto przypisane do jego loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w wyniku logowania podając we formularzu logowania w serwisie Shop on Click swój login i hasło.

2. Użytkownik rejestrując się na shopon.click tworzy swoje konto w tym serwisie. Podczas składania zamówienia, a po dokonaniu płatności, użytkownik otrzymuje natychmiastowy dostęp do usługi, którą zakupił. Jest to produkt cyfrowy, który jest dostarczany niezwłocznie użytkownikowi po opłaceniu zamówienia. Z tego powodu nie ma możliwości rezygnacji z usługi i zwrotu wpłaconych środków, gdyż świadczenie usługi rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy. Usługa zatem zostanie wykonana w całości przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, a zatem użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

3. Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym i we formularzu zamówienia. W przypadku chęci późniejszej ich zmiany użytkownik może zaktualizować je korzystając z odpowiednich formularzy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.

4. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, ale nie może ich wykorzystywać do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego regulaminu. Każde konto musi posiadać unikalny adres e-mail będący jednocześnie loginem.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom upoważnionym przez danego użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta użytkowników są niezbywalne.

5. Stowarzyszenie pobiera opłaty za niektóre usługi Shop on Click. Szczegóły dostępne są w cenniku. Stowarzyszenie przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując ten regulamin wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z faktu skorzystania z określonych usług serwisu opisanych zarówno w cenniku, jak i w regulaminie.

6. Stowarzyszenie będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu bez zbędnych przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym regulaminem.

7. Stowarzyszenie nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu usług serwisu.

8. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość użytkownika. Każdy użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego użytkownika.

9. Każdy użytkownik jest zobowiązany:
– Do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji na wydarzenia i korzystania z serwisu oraz w komunikacji z innymi użytkownikami.
– Do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane, umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówionej informacji handlowej do użytkowników.

Strony, gdzie dojdzie do naruszenia tych zasad będą niezwłocznie usuwane ze serwisu, po ujawnieniu naruszenia regulaminu lub powzięcia informacji przez stowarzyszenie o naruszaniu regulaminu, bez uprzedniego poinformowania użytkownika o zamiarze usunięcia tych stron.

10. Użytkownik nie jest uprawniony do:
– Wykorzystywania mechanizmów i oprogramowania serwisu w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu.
– Blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie.
– Wykonywania działań, które mogą wpływać na funkcjonowanie serwisu.
– Wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność stowarzyszenia w celach innych niż korzystanie z platformy.
– Wykorzystywania jakichkolwiek treści innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

11. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez stowarzyszenie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika, stowarzyszenie może poinformować o tym użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Stowarzyszenie nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

12. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w serwisie oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.2. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia poprzez usunięcie swojego konta. Aby usunąć konto należy wysłać wiadomość na adres my@shopon.click z odpowiednią dyspozycją z adresu e-mail przypisanego do tego konta. Konto zostanie usunięte maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

2. Stowarzyszenie ma prawo do zablokowania konta użytkownika lub wypowiedzenia umowy użytkownikowi (czyli usunięcia jego konta) na zasadach określonych w postanowieniach końcowych.

2.3. Warunki techniczne

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Stowarzyszenie zaleca użytkownikowi korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.

2.4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie jako administratora danych użytkowników, w zakresie danych podanych przy rejestracji i składaniu zamówienia.

2. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stowarzyszenie umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopii zgromadzonych przez stowarzyszenie danych na swój temat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

3. Stowarzyszenie wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od stowarzyszenia w związku z korzystaniem ze serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od stowarzyszenia informacje użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych ze sprzedażą produktów lub usług w sklepie, chyba że otrzyma od użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną od stowarzyszenia poprzez wysyłanie na adres e-mail użytkownika newslettera. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w stopce ostatniego newslettera, jaki otrzymał użytkownik.

6. Stowarzyszenie ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w serwisie. Dane zebrane od użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne, są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji użytkowników i dostosowywania oferty stowarzyszenia do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez stowarzyszenie ankietach jest zawsze dobrowolne.

2.5. Ciasteczka

1. Serwis korzysta z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników serwisu. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

2. W serwisie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

2.6. Odpowiedzialność

1. Stowarzyszenie podejmuje starania, aby zapewnić użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu przez 24 godziny na dobę, wszystkie dni w roku.
2. Stowarzyszenie zastrzega możliwość stosowania nieprzewidzianych przerw technicznych w działaniu serwisu.
3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z serwisu przez użytkownika.
4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania serwisu z powodu siły wyższej, winy użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez stowarzyszenie.
5. Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez użytkownika danych nieprawdziwych.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Zmiany regulaminu

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w regulaminie na niniejszej stronie. O istotnych zmianach w regulaminie i systemie platformy Stowarzyszenie może wysłać do użytkowników wiadomości mailowe.

Jeśli użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem (usunięcie swojego konta).

3.2. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia poprzez usunięcie swojego konta. Aby usunąć konto należy wysłać wiadomość na adres my@shopon.click z odpowiednią dyspozycją z adresu e-mail przypisanego do tego konta. Konto zostanie usunięte maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych użytkownika przez sprzedawców w celach marketingowych (jeśli takie zgody zostały im udzielone) ani przez stowarzyszenie w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail (jeśli takie zgody zostały nam udzielone).
3. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez stowarzyszenie, nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec stowarzyszenia umowa może zostać rozwiązana przez stowarzyszenie za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia (7 dni kalendarzowych).
4. Stowarzyszenie ma prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu.

3.3. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez stowarzyszenie.
2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres my@shopon.click. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką użytkownik występuje w serwisie (login lub adres e-mail przypisany do konta), imię i nazwisko składającego reklamację, numer telefonu kontaktowego do tej osoby oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji stowarzyszenie zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy reklamację lub na inny adres e-mail wskazany w treści reklamacji.